VRAPAČ

Národní přírodní rezervace Vrapač se nachází na pravém břehu řeky Moravy, asi 1 km severovýchodně od obce Mladeč, 2 km západně od města Litovel (rozloha 80,69 ha). Chrání přírodě blízký typ lužního lesa se soustavou periodicky zvodňovaných odstavených říčních ramen na kontaktu s neregulovaným úsekem řeky Moravy, s přirozeným záplavovým režimem, se zastoupením charakteristických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. 

Lokalita je součástí lužní části CHKO Litovelské Pomoraví, zařazené v roce 1993 do Seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské konvence. NPR Vrapač je v rámci připravované soustavy Natura 2000 součástí návrhu Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví a Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví.